Shark

I.

1.Przed skorzystaniem z Sali Treningowej należy się zapoznać z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi urządzeń treningowych. 

2.Wszystkie osoby korzystające z Sali Treningowej winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu i instrukcji korzystania z jej urządzeń.  

3. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujące zasady uzgodnione z Opiekunem lub Właścicielem Sali, mogą być usuwane z siłowni.

4. Młodzież do lat 18 może korzystać z zajęć na Sali wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych lub po okazaniu pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z w/w zajęć.

5. Wstęp na powierzchnię treningową Sali (na matę) wyłącznie w stroju sportowym, bez obuwia lub w obuwiu specjalnie przeznaczonym do ćwiczeń na macie.

6. Właściciel Sali Treningowej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren Sali Treningowej.

 II.

1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przy użyciu akcesoriów treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić stan techniczny akcesoria, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Opiekunowi lub Właścicielowi Sali – w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących. Wykonywanie ćwiczeń bez odpowiedniego sprzętu, ochraniaczy (kask bokserski, ochraniacz głowy, rękawice, ochraniacze na piszczele, szczęka) jest tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność trenującego. Zabrania się wykonywania ćwiczeń przy użyciu akcesoriów uszkodzonych lub niesprawnych.

2. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i Sali, a za wszelkie szkody powstałe na terenie Sali z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

3. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z akcesoriów należy zwrócić się do Opiekuna Sali lub Właściciela. 

4. Po zakończeniu ćwiczeń  akcesoria treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

5. Każda osoba korzystająca z akcesoriów Sali sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty. 

6. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 

7. Ćwiczący pozostawia po sobie nienaganny porządek, zachowuje ciszę i nie używa wulgaryzmów. 

8. W siłowni obowiązuje zakaz:

  • spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających
  • ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów oraz wykonywania ćwiczeń w przypadku złego samopoczucia. 

9. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać Opiekunowi lub Właścicielowi Sali.

 III.

1. Osoba chcąca korzystać z Sali Treningowej powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

2. Każdy ćwiczący zna swoje możliwości i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia – Właściciel Sali nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących.

3. Osoby korzystające z Sali czynią to na własną odpowiedzialność.

4. Właściciel Sali nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń treningowych. 

5. Właściciel Sali nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zalecanych przez Opiekuna lub Właściciela Sali.

 IV. 

1. W Sali wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Sali, tj. na profilu na Facebooku, na stronie www.sharklodz.pl, lub jako wystawa w Sali. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z twoją osobą proszę poinformować o tym Opiekuna lub Właściciela w formie pisemnej.

2. Osoba przebywająca na Sali akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

3. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu Opiekun lub Właściciel Sali ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

FREE PASS
trenuj dziś za DARMO
ODBIERZ ZAPROSZENIE